Estructures i cimentacions

Els serveis que oferim son:


  • Estructures de formigó armat
  • Murs de contenció de terres i de sòtans
  • Cimentacions
  • Lloses i  Soleres de formigó armat
  • Forjat de qualsevol tipus (unidireccionals, reticulars, amb plaques  alveolars, mixtes)